Privacy

Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om u een foutloze website aan te bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of wissing van deze gegevens te eisen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in het impressum. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. Tegen deze analyse kunt u bezwaar maken of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar aantekenen tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe we dit doen en met welk doel.

We willen erop wijzen dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) de veiligheid nooit volledig kan worden gegarandeerd. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt
Duitsland

+49 (0) 2871-23466-0
E-mail: datenschutz@kip-tape.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm aan u of aan een derde partij te laten verstrekken. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks te overhandigen aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ""http://"" in ""https://"" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Functionaris gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld:

SILA Consulting GmbH
De heer Roland Nießing
Weseler Str. 9
46325 Borken

Telefoon: +49 2861 80847 700
E-mail: datenschutz(at)kip-tape.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Deze website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Aan het einde van uw bezoek worden ze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan tot u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart vermeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostname van de toegangscomputer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registrierung auf dieser Website

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan herroept of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde 'Cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Ons gerechtvaardigd belang voor de opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersinformatie omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking bestelgegevens

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte 'Opting out of data collection'.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u het advertentiepubliek dat met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen geïnteresseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om een publiek te definiëren en te creëren voor cross-device advertising.
U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG. Het legitieme belang van de exploitant is gegeven door het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruikt van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ('Google').

In het kader van Google Adwords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen zowel Google als wijzelf zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina.
Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten komen het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan het tracken wilt deelnemen kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik door zeer eenvoudig de cookie van Google conversietracking in de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.
De opslag van 'conversiecookies' is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel het aanbod op zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
Meer informatie over Google AdWords en Google conversiontracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten en dat de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Door cookies te deactiveren kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Google reCAPTCHA

We gebruiken 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA') op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website opent. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de gebruiker op de website doorbrengt of muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen spam.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactie pixel van Facebook, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook') om de conversie te meten.

Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te worden geleid. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook de plaatsing van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

IMeer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de 'Custom Audiences' remarketing functie uitschakelen in de Advertising Settings sectie op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/) de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen.

6. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google beheerde site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke pagina's van ons u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.


Meer informatie over de Google-webfonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7. Externe Links

Ons online aanbod kan links bevatten naar internetsites van derden - deze zijn niet aan ons gelieerd. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die door het aanklikken van de link aan de derde partij worden doorgegeven (zoals het IP-adres of de URL van de website waarop de link zich bevindt), aangezien het gedrag van derden natuurlijk buiten onze controle ligt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.